سنگ چاکرا پنجم
سنگ چاکرا گلو – سنگ چاکرا حلق – سنگ چاکرا ویهودها
Throat Chakra Stone – Vishuddha Chakra Stone – Vishuddhi Chakra Stone – Fifth Chakra Stone

نمایش 1–16 از 33 نتیجه

enamad